Polityka prywatności

 • 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.schaffner.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres i sposoby korzystania z danych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielka literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.schaffner.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki. Polityka ma charakter informacyjny.
 •  
 • 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. Schaffner Brzegowa Spółka Jawna z siedzibą pod adresem: ul. Floriańska 37/1, 31-019 Kraków (zwana dalej „Administratorem danych osobowych”), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394223, NIP: 676-244-77-31, REGON 121867805.
 •  
 • 3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i rejestrując Konto Zamawiającego lub też kontaktując się ze Sprzedającym, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku złożenia Zamówienia i rejestracji Konta Zamawiającego podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży.
 •  
 • 4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub rejestracji Konta i wykonania Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w regulaminie sklepu int. bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
 •  
 • 5. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 •  
 • 6. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 •  
 • 7. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia zamówienia zakładając jedynie po rejestracji Konta Zamawiającego. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia.
 •  
 • 8. Posiadacz zarejestrowanego Konta Zamawiającego ma możliwość zalogowania się weryfikując się w Sklepie internetowym poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
 •  
 • 9. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do Konta za pomocą Loginu i Hasła, bądź też poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych osobowych.
 •  
 • 10. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 •  
 • 11. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 •  
 • 12. Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych, nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 •  
 • 13. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.
 •  
 • 14. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Sklepu internetowego. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Sklepie internetowym mogą służyć następującym celom:
 •  
 • a) zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego – pliki „cookies“umożliwiają dostęp do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania;
 • b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego – pliki „cookies“umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Sklepie inyternetowym, a tym samym pomagają go usprawniać;
 • c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych – pliki „cookies“mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.
 • d) poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego – pliki „cookies“powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;
 •  
 • 15. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.
 •  
 • 16. Podczas wizyty Użytkownika w Sklepie internetowym automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Sklepie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 •  
 • 17. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
 •  
 • 18. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.
 •  
 • 19. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych u Administratora danych osobowych, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.
 •  
 • 20. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.
 •  
 • Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku